آموزش کرونا رندر پیشرفته

https://cdn.muma.ir/maghalat/کرونا%20رندر.mp4?md5=B67Ds5RWLIfKPFOeaWjysw&expires=1654958553 چه چیزهایی در این دوره یاد میگیرم؟ روش دوربین گذاری آشنایی با نور ها…