آموزش جوشکاری

https://cdn.muma.ir/maghalat/جوشکاری.mp4?md5=6oNrWgaS8vLAPTSN8ZKK_A&expires=1655114443 چه چیز هایی در این دوره یاد می گیرید؟ جوشکاری قوس الکتریکی جوشکاری زیر…